پورتال کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان سمنان
جستجو
شرح وظايف كارگروه استاني
وظايف كارگروه استاني به شرح زير تعيين مي شود:

1- راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي فعاليت دفاتر در سطح استان.

2-بررسي ظرفيتهاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان، صدور موافقت‌اصولي وتعيين صلاحيت آنها و ارايه به
وزارت براي صدورپروانه در چارچوب مقررات.

3-پيش بيني استقرار سامانه الكترونيكي براي دريافت نقطه نظرات و شكايات مردمي از سطح و كيفيت ارايه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي
خدمات دهنده.

4-بررسي مسايل و مشكلات و حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي خدمات دهنده ودارنده پروانه و مشتري و در صورت حل نشدن اختلافات،
ارجاع موارد به وزارت.

5- نظارت بر مراحل اجرايي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد بين دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده.
 
 
نظام نامه داخلي كارگروه هاي استاني
ماده 1- دبيرخانه كارگروه استاني به منظور اجراي وظائف ذيل در هر استان تشكيل ميشود:
1-1- انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارك و مستندات مور نياز برابر دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان
2-1- رسيدگي به پيشنهادها، اعتراض‌ها و شكايت‌هاي مشتريان، دارندگان پروانه و
دستگاه هاي خدمات دهنده
3-1- ارسال و دريافت مكاتبات كارگروه استاني با وزارت و دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
4-1- جمع آوري اطلاعات و مدارك و مستندات مرتبط با درخواستها، شكايت ها واعتراضات دريافتي جهت طرح در جلسات كارگروه
5-1- تدوين برنامه زماني و تاريخ تشكيل و دستور كار جلسات كارگروه و ارسال دعوتنامه و هماهنگي با اعضاء كارگروه جهت شركت درجلسات.
تبصره- جلسات كارگروه استاني حداقل هر يك ماه يكبار برگزار خواهد شد.
6-1- تنظِيم صورتجلسه و ابلاغ تصمِيمات كارگروه به اعضاء و حسب مورد به دستگاههاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه
7-1- پيگيري مفاد صورتجلسه هاي كارگروه تا اخذ نتيجه
ماده 2- تشكل صنفي دفاتر در هر استان نماينده تام الاختيار خود را جهت عضويت دركارگروه استاني و شركت در جلسات آن به دبيرخانه كارگروه استاني اعلام مي كند.
تبصره- تشكل صنفي دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفي نماينده نسبت بهارائه مدارك و مستندات قانوني مبني بر احراز صلاحيت اقدام كند.
ماده 3- دبير كارگروه مي تواند از نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگانپروانه، مشاورين، صاحب نظران، مديران و كارشناسان ذيربط براي شركت در جلسات كارگروه بدون حق راي دعوت نمايد.
ماده 4- دعوت نامه جلسه كارگروه شامل دستور جلسه، محل، زمان و تاريخ برگزاريجلسه به همراه مستندات مربوط به دستور كار تهيه و حداقل 7 روز قبل از تشكيل جلسهبراي اعضاي مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد.
ماده 5- هر يك از اعضاي كارگروه در صورت تمايل مي توانند نظرات كتبي خود را دررابطه با دستور جلسات, قبل از تشكيل جلسه به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند تادبيرخانه نسبت به توزيع آن بين ساير اعضا اقدام نمايد.
ماده 6- تصميمات كارگروه با راي موافق اكثريت اعضا معتبر خواهدبود.
تبصره- راي گيري به طور علني و تنها در صورت تشخيص رئيس كارگروه غير علني انجام
مي شود.
ماده 7- تهيه و تنظيم صورتجلسات كارگروه بر عهده مسئول دبيرخانه بوده و موظف است كه ظرف مدت يك هفته پس از تشكيل جلسه، صورتجلسه تنظيم شده را به اعضاء كارگروه وسازمان و حسب مورد به ساير مبادي ذيربط ارسال نمايد.
ماده 8- مذاكرات و مباحث اعضاي كارگروه در جلسات به منظور تكميل سوابق و مستندات در صورت امكان، ضبط شده و در دبيرخانه كارگروه نگهداري مي شود.
ماده 9- كليه مصوبات، ابلاغيه ها، صورتجلسه هاي كارگروه استاني و همچنين مكاتباتي كه از سوي كارگروه با سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه،مشتريان و ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد با امضاي رئيس كارگروه رسميت  خواهد داشت.
1395/02/28
آدرس دبيرخانه كارگروه پيشخوان خدمات دولت استان سمنان : سمنان، بلوار بسيج  استانداري سمنان  2129377و 33435086 و 2129374  و 2129375
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به کارگروه پیشخوان خدمات دولت استان سمنان سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal