پورتال کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان سمنان
جستجو
ماموريت دبيرخانه كارگروه
ماموريت هاي محوله دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان دولت:
1- پيگيري اجراي سياست هاي ابلاغي از وزارت كشور
2- پيگيري اجراي سياست هاي ابلاغي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3- پيگيري اجراي سياست هاي ابلاغي از كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت
4- پيگيري اجراي سياست هاي ابلاغي از كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان
5- برگزاري جلسات كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت حداقل ماهي يكبار
6- برگزاري كميته هاي فرعي كارگروه پيشخوان دولت (كميته نرخگذاري، كميته فني و تخصصي، كميته نظارت و بازرسي)
7- ظرفيت سنجي جهت گسترش دفاتر پيشخوان خدمات دولت
8- برگزاري فراخوان محدود (براساس نياز سنجي)
9- تعيين تكليف و پيگيري امور مربوط به افرادي كه در فراخوان پذيرفته شده اند
10- پيگيري احراز صلاحيت مديران و كاركنان دفاتر پيشخوان خدمات دولت
11- تعيين تكليف دفاتر روستايي كه روستاها تبديل به شهر شده اند
12- ايجاد دفاتر پيشخوان- صدور پروانه جديد
13- تمديد پروانه دفاتر پيشخوان
14- جابجايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت
15- انتقال پروانه دفاتر پيشخوان دولت
16- انصراف دفاتر پيشخوان خدمات دولت
17- بازديد از دفاتر پيشخوان توسط كارگروه
18- رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات ارسالي
19- رسيدگي به تخلفات دفاتر پيشخوان
20- ارجاع خدمت جديد به دفاتر توسط دستگاه اجرايي
21- پيگيري انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي جهت ارائه خدمات به دفاتر پيشخوان خدمات دولت
22- برگزاري دوره آموزشي واگذاري خدمات دستگاه هاي اجرايي به دفاتر پيشخوان دولت
23- نظارت بر بازرسي دستگاه هاي اجرايي و صنف از دفاتر پيشخوان دولت
24- پيگيري امور مربوط به بيمه تضامين (ساير بيمه گزارها ) دفاتر پيشخوان خدمات دولت
25- برگزاري همايش دفاتر پيشخوان خدمات دولت سالي يكبار
1395/02/28
آدرس دبيرخانه كارگروه پيشخوان خدمات دولت استان سمنان : سمنان، بلوار بسيج  استانداري سمنان  2129377و 33435086 و 2129374  و 2129375
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به کارگروه پیشخوان خدمات دولت استان سمنان سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal